Tájékoztató a Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok részére Magyarországon és a Magyarországon letelepedett adóalanyok részére a Török Köztársaságban biztosított adó-visszatérítésről

Az a belföldön nem letelepedett adóalany, akinek (amelynek) gazdasági célú letelepedése, illetve ennek hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye – egyebek mellett – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 8/A. számú mellékletében felsorolt (ún. elismert) államok valamelyikében van és belföldön – egyes, az Áfa tv. 244. § (1) bekezdés b)pontjában felsorolt szolgáltatások kivételével – nem teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az Áfa tv. XVIII. fejezetének rendelkezései szerint, az ott meghatározott feltételek mellett jogosult az áfa visszatérítésére.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 95. § a)pontja és 17. mellékletének 2. pontja alapján az Áfa tv. 8/A. számú melléklete egy új, 5. ponttal egészült ki 2019. május 22-től. [A hatálybalépés időpontját a Mód. tv. 255. § (13) bekezdésére figyelemmel az 1/2019. (V.21.) PM határozat határozta meg.] Így már a Török Köztársaság is az elismert harmadik államok körébe tartozik az Áfa tv. 244. § (2) bekezdés b)pontjának alkalmazásában. Ennek értelmében a Török Köztársaságban letelepedett, illetve ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező hozzáadottértékadó-alanyok részére is megnyílt a lehetőség a különös szabályok szerinti áfa-visszatérítésre belföldön, azonban kizárólag az Áfa tv. 8/A. számú melléklet 5. pontjában megjelölt ügyletkör vonatkozásában.

Az Áfa tv. XVIII. fejezete szerinti adó-visszatérítés a Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok vonatkozásában nem korlátlan, ugyanis őket – az Áfa tv. 8/A. számú melléklet 5. pontjában meghatározottak figyelembe vételével – kizárólag a termékfuvarozási vagy személyszállítási szolgáltatás nyújtása érdekében beszerzett üzemanyag, igénybevett úthasználati szolgáltatás, a gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék vagy igénybevett szolgáltatás, valamint a kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás tekintetében illeti meg, feltéve, hogy az említett beszerzések (ügyletek) teljesítési időpontja 2019. május 22. napjára vagy azt követő időpontra esik.

Az adó-visszatérítésre vonatkozó részletszabályokat az Áfa tv. XVIII. fejezete mellett az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény XXIII. fejezete és a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általánosforgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottértékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet tartalmazza.

A Török Köztársaságban letelepedett adóalanyok – a más, elismert harmadik államban letelepedett adóalanyokhoz hasonlóan – belföldi adó-visszatéríttetési kérelmeiket az IAFAK jelű nyomtatványon nyújthatják be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

A fentiekkel párhuzamosan a Török Köztársaság is vállalta, hogy biztosítja a Magyarországon letelepedett, illetve itt lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező áfaalanyok részére a rájuk Törökországban áthárított hozzáadottérték-adó visszatérítését, az előzőekben részletezettel azonos ügyleti kör vonatkozásában.

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/3807-23/2019. – NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 4974902143/2019..]

Forrás: nav.gov.hu

Kép: egysza.hu