Általános Szerződési Feltételek

A Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány Általános Szerződési Feltételei.

Verziószám: 1.3.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a www.turkinfo.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) – az ÁSZF elfogadásával – létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő,  így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek,  illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő –  weboldalon keresztül létrejött – szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat  és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az Igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden  fontos tényről és körülményről.

Az ÁSZF-ben rögzített, Igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással – az ÁSZF elfogadásával létrejött – szerződést kötő Igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti Fogyasztókra érvényesek.

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által – több szerződés megkötése céljából – egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg. Vállalkozás fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek, illetve szolgáltatások igénybevétele azok részére elérhetők/megrendelhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalommeghatározásai:

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

– az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

– a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!

1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok

A vállalkozás adatai

Név: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány

Cél szerinti besorolás: Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység

Székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

A nyilvántartó hatóság neve: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási szám: 01-01-0012089

Adószám: 18651072-2-03

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (USA)

Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

E-mail cím: info@mailchimp.com

2.) Általános rendelkezések

2.1. A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárol – és a weboldalon elérhetővé tesz – minden érvényben lévő és hatályon kívül helyezett ÁSZF-et – a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el –, így azok későbbi időpontban is hozzáférhetővé válnak.

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et.

A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal látja el,Fogyasztó minden jogügyletnél az aktuális ÁSZF-et fogadja el magára nézve..

2.3. Magatartási kódex

A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.4. A digitális adattartalom működése, valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy Web-dokumentumokat jelenítsen meg az interneten keresztül –  HTML formátumú weboldalán – az Igénybe vevő számára.

Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuális verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az internet használata során felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezheti saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

3.) A megvásárolható termékek és elérhető szolgáltatások, valamint a vonatkozó szerzői jogok

3.1. A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, (amennyiben szükséges) egységárát, járulékos költségeit (amennyiben ilyenek vannak), valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit és egyéb, jogszabályban előírt információt. A termékek adatlapján megjelenített képek – egyes esetekben ­– eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó eladási áron felül fizetendők.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás a weboldalon keresztül teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról, pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

3.2. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, a szolgáltatás lényeges tartalmi elemeit, így kifejezetten a szolgáltatásért fizetendő díjat és a szolgáltatás leírását.

4.) A vásárlás általános rendje

A weboldalon keresztül rendelni regisztráció nélkül lehetséges a nap 24 órájában.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 – 16:00 óra között történik.

Termék vásárlása esetén csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.

A szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) – amennyiben az termék vagy szolgáltatás megrendelésével járt együtt – minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

5.) A szerződéskötés folyamata

5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei

5.1.1. Termék vásárlása esetén

Megrendelések leadása az elektronikus megrendelőlap kitöltésével, e-mailben és levélben is lehetséges, interneten keresztül a www.turkinfo.hu webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Vállalkozás a megrendelés formája szerint küldi el az Igénybe vevők részére. A megrendelés leadása nem regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kiválasztását követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelem” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld a Vállalkozó. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termék megnevezést és darabszámot, valamint az Igénybe vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, mely iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

5.1.2. Nyelviskolai szolgáltatás vásárlása esetén

Részvételi szándék jelzése az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, interneten keresztül a www.turkinfo.hu webcímen. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásokat a Vállalkozás elektronikus úton küldi el az Igénybe vevők részére. A jelentkezés nem regisztrációhoz kötött.

A jelentkezést követően a jelentkező igénye visszaigazolásra kerül. A tanfolyam megfelelő számú jelentkező esetén indul. A szerződés a jelentkezési lap kitöltése és a tanfolyam árának befizetésével jön létre. A hallgatói szerződés első tanórán kerül aláírásra.

5.1.3. Rendezvényekre való jelentkezés esetén

Részvételi szándék jelzése az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, interneten keresztül a www.turkinfo.hu webcímen. A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásokat a Vállalkozás elektronikus úton küldi el az Igénybe vevők részére. A jelentkezés nem regisztrációhoz kötött. A rendezvény meghirdetésekor közöljük a fizetési lehetőségeket is.

A jelentkezést követően a jelentkező igénye visszaigazolásra kerül. Amennyiben a rendezvény térítési díjas, a visszaigazoló levél tartalmazza a fizetés teljesítéséhez szükséges információkat.

6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

– szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le,

– termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen   Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt – a fuvarozótól eltérő –  harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Fogyasztó kérte, hogy az elállási/ felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles a Vállalkozás részére megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

7.) Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás –  tekintettel arra, hogy nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket – nem jótállásra köteles.

8.) Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója vagy a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály – és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetés szerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából –  elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

– elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

– másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!

Kellékszavatossági igény érvényesítésekor – a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel – a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania.  Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.

A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott alapján – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett – “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

9.) Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére

A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval szemben.

Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.

A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártótól a Fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:

1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;

2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog (amennyiben fogyasztónak minősül);

3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;

4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;

5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;

6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;

7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;

8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).

10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

 

Kellékszavatosság

A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó – a szerződés teljesítésétől számított két éven belül – kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt.  Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Termékszavatosság

Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).

(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

11.) A Turkinfo.hu honlapon keresztül megvalósuló eseti támogatás nyújtására vonatkozó feltételek

11.1 Bevezető rendelkezések

11.1.1. A jelen feltételek a Vállalkozó mint támogatott és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen keresztülsaját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Vállakozó részére (Vállalkozó és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

11.1.2. Rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó hosszú távú célja a turkinfo.hu megnevezésű portál fenntartása és működtetése, kulturális és egyéb rendezvények szervezése, kiadványok szerkesztése, a török és magyar kultúra közötti híd erősítése. A turkinfo.hu egy olyan internetes portál, melynek elsődleges célja az aktuális közéleti, politikai, társadalmi, kulturális eseményekről, hírekről való kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás.

11.1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Vállalkozó a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében a Honlapon aloldalt hozott létre és tart fenn (https://turkinfo.hu/tamogasd-a-turkinfot/), amely keretet nyújt a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működésére.

11.1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Vállalkozó, annak működtetéséért teljes felelősséggel tartozik.

11.2. A szerződés létrejötte

11.2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy Támogató a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján a Vállalkozónak saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

11.2.2. A Támogató a támogatás megfizetésével kifejezi a Vállalkozó számára – saját döntése alapján, a saját vagyona rovására történő – támogatási szándékát.

11.2.3. A Honlapon az adatok megadását követően olvashatók a Kedvezmény jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Vállalkozó közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Vállalkozó kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

11.3. A szerződés tárgya és tartalma

11.3.1.A támogatás célja

Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Vállalkozó által fenntartott Honlap működéséhez, kulturális rendezvények szervezéséhez és kiadványok szerkesztéséhez, kiadásához.

11.3.2. Támogatás mértéke

A Vállalkozó részére bármekkora összegű támogatást lehet nyújtani.

11.3.3. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

11.3.3.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: a Támogató a 11.3.4. pontban körülírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

11.3.3.2. Abban az esetben, ha Támogató a 11.3.3.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Vállalkozót, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

11.3.3.3. Támogató tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatással egyidejűleg email címét is megadja, úgy ezzel hozzájárul, hogy Vállalkozó hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld részére, amelyben részletesen beszámol a Vállalkozó tevékenységéről, ennek keretében naptári évenként legalább egyszer a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevelet Vállalkozó a Támogató által megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában – a továbbiakban: E-mail – juttatja el részére. Vállalkozó a honlapján keresztül is évente egyszer tájékoztatást ad működéséről és az adományok felhasználásáról.

11.3.3.4. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Vállalkozó kérésre a info@turkinfo.hu elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

11.3.4. Fizetési mód

11.3.4.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

11.3.4.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás utalás/fizetés útján.

11.3.4.3. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

11.3.4.4. A támogatás megvalósulhat postai átutalással (készpénzbefizetési utalvány -postai csekk) vagy más, postán igénybe vehető szolgáltatás útján.

Támogatás készpénzben nem teljesíthető.

11.4. A támogatás felhasználása

Vállalkozó – amennyiben Támogató az e-mail címét megadja – naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben tájékoztatja Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

11.5. A szerződés megszűnése.

11.5.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

11.5.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

11.5.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

11.6. Lemondás a visszakövetelés jogáról

Támogató kijelenti, hogy a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

11.7. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint általános szabályait kell alkalmazni.

11.8. A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közérdekű adománynak.

12.) Panaszkezelés

A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz kezelése

A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban – érdemben – válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és –  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett jegyzőkönyvet használja.

Írásbeli panasz esetén

A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

A panasz elutasítása esetén – legyen az szóbeli vagy írásbeli – a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót –  elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül – arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:

Postai levelezési cím: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

E-mail cím: info@turkinfo.hu

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében – jogszabályi kötelezettségének eleget téve –  igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

– minőségével, biztonságosságával,

– és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

– valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

telefonszáma: 06 (1) 488 21 31

telefaxszáma: 06 (1) 488 21 86

e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

web: http://bekeltet.hu/

Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon – lakhelye szerint illetékes – Bírósághoz.

13.) Adatvédelem

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésénekfigyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

Az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.

14.) A szerződés hatálya

Jelen ÁSZF 2018. 06.21. napján került közzétételre.

Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és

– termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban, illetve

– szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéskötés esetén határozott-, egy év időtartamra jön létre, a határidő lejártakor nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé, ezen időpontban hatályát veszti és megszűnik. Az előfizetés vagy határozott időre szóló szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések esetében, amennyiben a regisztrált tag a tagság megszűntetésére irányuló kérelmet nyújt be a Vállalkozáshoz, az azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Vállalkozás átalány kártérítésként jogosult.

15.) Záró rendelkezések

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

A weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), felhasználása, terjesztése az alábbi feltételekkel lehetséges:

 • a felhasználó nem módosítja az eredeti információt;
 • forrásként minden esetben fel kell tüntetni, hogy a felhasználni kívánt anyag forrása a turkinfo.hu.

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételeket innen is letöltheti.

Kelt: Budapest, 2018.06.21.