2024. április 15.

Adatkezelési Tájékoztató

A Turkinfo.hu (továbbiakban: weboldal) természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója.

Adatkezelő neve: Török-Magyar Kulturális és Információs Alapítvány

Verziószám: 1.1

Hatályos: 2018.04.16.

A Török-Magyar Kulturális és Információs Alapítvány – mint adatkezelő – Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő vagy adatkezelők kezelik.

Az Adatkezelési Tájékoztató 2 fejezetből épül fel:

– I. fejezet: Általános információk (itt találja – többek között – a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),

– II. fejezet: Adatkezelési célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat),

Az Adatkezelési Tájékoztató végén segítséget nyújthat az “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Postai levelezés során: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

E-mail cím: info@turkinfo.hu

I. fejezet: Általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tartja nyilván.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatkezelő   adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.

Az érintett jogai 

1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel-e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

a) annak kezelése jogellenes;

b) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtása az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett – nyilatkozat formájában – az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Jogérvényesítés

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:

Postai levelezés során: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:

jogainak megsértése esetén, valamint

– ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,

– ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),

– ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,

– ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,

Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:

Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak. 

II. fejezet – Adatkezelési célok

Az Adatkezelésre a turkinfo.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

  1. számú cél – Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: K. Tengeri Dalma

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Adatkezelő adószáma: 18651072-2-43

Adatkezelő neve: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány

Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet

Az adatkezelő címe: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (USA)

3.) Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Adatkezelés céljának leírása: E-mail hírlevelek küldése azon érintettek részére, akik azt kifejezetten kérték.

4.) Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a „Feliratkozás” gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztatót, és kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

– Keresztnév (Kapcsolatfelvétel esetére, hogy meg tudjuk szólítani)

– E-mail cím (Ide küldjük a kért e-mail hírleveleket)

– IP cím (Technikai művelet végrehajtása)

– feliratkozás pontos időpontja (Technikai művelet végrehajtása)

A név és e-mail cím megadása elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mivel a reklám célú hozzájárulásnak jogszabály alapján minimum tartalmaznia kell a nyilatkozó nevét, az e-mail cím pedig azért szükséges, mert erre a címre történik a hírlevelek küldése. Az IP-címet és a feliratkozás időpontját nem kell megadni, ezen adatokat az adatkezelő weboldala – az érintett hozzájárulása alapján – automatikusan rögzíti.

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés

Adatkezelés időtartama: hírlevél leiratkozáskor azonnal vagy az érintett – törlésre irányuló – kérésétől számított 5 munkanapon belül.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

6.) Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó természetes személyek

7.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az elnök és titkár.

8.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-111144/2016.

  1. számú cél – Megrendelésekhez kapcsolódó adatbázis kezelése

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: K. Tengeri Dalma

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Adatkezelő adószáma: 18651072-2-43

Adatkezelő neve: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány

Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet

Az adatkezelő címe: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (USA)

3.) Az adatkezelés célja: megrendelések kezeléséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Adatkezelés céljának leírása: megrendelési szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az érintett a „Feliratkozás” gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

– Vezetéknév, Keresztnév (adategyeztetéshez)

– E-mail (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához, visszaigazolás küldéséhez)

– Belföldi mobil telefonszám (kapcsolattartáshoz, szállításhoz)

– Vevő neve (számlázáshoz, szállításhoz)

– Számlázási cím /Város, Irányítószám, Utca, házszám/ (számlázáshoz)

– Szállítási cím /Város, Irányítószám, Utca házszám/, amennyiben eltér a számlázási címtől (szállításhoz)

– Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

– Az adatok kezelésének időtartama:

– Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

– Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén azonnal-, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig-, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján őrizzük meg.

– Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

6.) Érintettek köre: A weboldalon vásárló természetes személyek

7.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az elnök és titkár.

8.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: nem bejelentés köteles. Amennyiben a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás -, az adatkezelést nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

  1. számú cél – Rendezvényekre történő jelentkezéshez kapcsolódó adatbázis kezelése

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: K. Tengeri Dalma

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Adatkezelő adószáma: 18651072-2-43

Adatkezelő neve: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány

Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet

Az adatkezelő címe: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (USA)

3.) Az adatkezelés célja: Jelentkezések kezeléséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Adatkezelés céljának leírása: Rendezvényekre való jelentkezés kezelése, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az érintett a „Jelentkezem” gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

– Vezetéknév, Keresztnév (adategyeztetéshez)

– E-mail (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához, visszaigazolás küldéséhez)

– Belföldi mobil telefonszám (kapcsolattartáshoz)

– Vevő neve (számlázáshoz, szállításhoz)

– Számlázási cím /Város, Irányítószám, Utca, házszám/ (számlázáshoz)

– Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

– Az adatok kezelésének időtartama:

– Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

– Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén azonnal-, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig-, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján őrizzük meg.

– Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

6.) Érintettek köre: A weboldalon jelentkező természetes személyek

7.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az elnök és titkár.

8.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: nem bejelentés köteles.

  1. számú cél – Nyelvkurzusra történő jelentkezéshez kapcsolódó adatbázis kezelése

1.) Az Adatkezelő adatai

Kapcsolattartó: K. Tengeri Dalma

E-mail cím: info@turkinfo.hu

Adatkezelő adószáma: 18651072-2-43

Adatkezelő neve: Török-Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány

Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet

Az adatkezelő címe: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31.

2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (USA)

3.) Az adatkezelés célja: Nyelvkurzusokhoz kapcsolódó adatbázis kezelése

Adatkezelés céljának leírása: nyelvtanítási szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az érintett a „Jelentkezem” gomb megnyomásával feltétel nélkül elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztatót, és kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a Türkinfo Nyelvsulival kapcsolatos tájékoztató anyagok, felhívások fogadásához.

5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az érintettekre vonatkozó adatok:

– Vezetéknév, Keresztnév (adategyeztetéshez)

– E-mail (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához, visszaigazolás küldéséhez)

– Belföldi mobil telefonszám (kapcsolattartáshoz)

– Vevő neve (számlázáshoz, szállításhoz)

– Számlázási cím /Város, Irányítószám, Utca, házszám/ (számlázáshoz)

– Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

– Az adatok kezelésének időtartama:

– Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

– Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén azonnal-, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig-, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján őrizzük meg.

– Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

6.) Érintettek köre: A weboldalon jelentkező természetes személyek

7.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az elnök és titkár.

8.) Az adatkezelési nyilvántartási száma: nem bejelentés köteles.

Adatfeldolgozás

Az Alapítvány a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az alapítvány által igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Név Székhely Tevékenység
Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Csomagszállítás
Foxpost Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. Csomagszállítás
KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. Elektronikusszámlázás, számlaarchiválás

Melléklet

Adatvédelmi kisokos

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.

Az Adatkezelési Tájékoztatót pdf formátumban is letöltheti.

Budapest, 2018. április 16.